Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Odbiór odpadów z terenów zabudowy wielolokalowej:
- odpady zmieszane - będą odbierane, co najmniej dwa razy w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości w terminie ustalonym przez zarządcę;
- odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów - będą odbierane, co najmniej dwa razy w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości w terminie ustalonym przez zarządcę;
- meble i odpady wielkogabarytowe – będą odbierane po telefonicznym zgłoszeniu.

Obowiązujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (stan na dzień 01.01.2016 r.)

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.
9,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w budynkach wielolokalowych.

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
7,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Terminy wnoszenia opłat:
- za I kwartał 2017 – do dnia 31 marca
- za II kwartał 2017 – do dnia 30 czerwca
- za III kwartał 2017 – do dnia 30 września
- za IV kwartał 2017 – do dnia 31 grudnia

Sposoby wnoszenia opłat:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać kwartalnie bez wezwania

- przelewem na rachunek bankowy
PKO BANK POLSKI S.A. Oddział Biała Podlaska
14 1020 1260 0000 0102 0108 3682;
- w kasie Urzędu Miasta Terespol, przy ul. Cz. Krzyża 26;
- poprzez inkasentów.

W tytule przelewu bankowego należy podać imię nazwisko i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne zgodnie z informacją, która została podana w deklaracji pierwotnej lub ostatniej deklaracji korygującej.

04550003.jpg
WZÓR - Jak Wypełnić Deklarację !

DEKLARACJA DO POBRANIA

UCHWAŁY-DOKUMENTY

Informacja o systemie + HARMONOGRAM 2017

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

Zestawienie firm i punktów zbierających zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością osób zameldowanych a faktycznie zamieszkałych na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składający deklarację powinien złożyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości z podaniem przyczyn zaistniałej różnicy. do pobrania>>>Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość


    9503  odsłon